Disclaimer

Algemeen

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op elk bezoek aan de website van Le Jardin Du Dragon Vert. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en informatie die beschikbaar zijn op de website van Le Jardin Du Dragon Vert. Door de website van Le Jardin Du Dragon Vert te bezoeken, stemt de bezoeker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in met alle bepalingen van deze disclaimer. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk onze verkoopsvoorwaarden. De bepalingen van deze disclaimer kunnen op elk moment door Le Jardin Du Dragon Vert worden gewijzigd. Bezoekers zullen via deze website op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen.

Hoewel Le Jardin Du Dragon Vert de grootst mogelijke zorg besteedt aan de goede werking van haar website, kan zij niet garanderen dat deze volledig vrij van onderbreking of fouten is. De website van Le Jardin Du Dragon Vert is een middel om informatie in begrijpelijke vorm aan haar bezoekers ter beschikking te stellen.

Copyright

Alle documenten, modellen, logo's, foto's en producten die op deze website beschikbaar zijn, worden beschermd door het auteursrecht. Ze zijn het exclusieve eigendom van Le Jardin Du Dragon Vert. Le Jardin Du Dragon Vert behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de site zelf en op de ter beschikking gestelde informatie en modellen. De bezoeker van deze website is gemachtigd om de geraadpleegde informatie af te drukken en te gebruiken voor persoonlijk beheer, met uitsluiting van elke verspreiding, commercialisering of exploitatie onder derden, tenzij hij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Le Jardin Du Dragon Vert heeft verkregen.

Verantwoordelijkheid

Le Jardin Du Dragon Vert streeft ernaar actuele informatie te verstrekken en bereidt deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor.

Niettemin aanvaardt Le Jardin Du Dragon Vert geen enkele aansprakelijkheid indien de via deze website geraadpleegde of uitgewisselde informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn. De informatie op deze website heeft betrekking op "complexe" zaken. Het is dus heel goed mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet gedekt zal zijn.

De bezoeker is volledig verantwoordelijk voor het kiezen en toepassen van de juridische informatie op zijn/haar specifieke situatie of geval. De informatie op deze website is geen vervanging voor juridisch advies of professionele bijstand.

Le Jardin Du Dragon Vert is bovendien in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, directe of indirecte schade, noch voor schade die voortvloeit uit een belemmering van het gebruik, overmacht, verlies van gegevens of winstderving, hetzij contractueel, hetzij uit nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, die het gevolg zouden zijn of die verband zouden houden met het gebruik of met de terbeschikkingstelling van de informatie, documenten, modellen, software beschikbaar op de website van Le Jardin Du Dragon Vert of met de levering of de afwezigheid van levering van diensten van deze website. Alle risico's verbonden aan het raadplegen van de website van Le Jardin Du Dragon Vert zijn volledig ten laste van de gebruiker. Alle schade die voortvloeit uit het raadplegen of downloaden van documenten en programma's is voor rekening van de bezoeker.

Le Jardin Du Dragon Vert is niet verantwoordelijk voor misbruik als gevolg van de verspreiding van persoonlijke wachtwoorden en/of gebruikersnamen door bezoekers van deze website.

Verantwoordelijkheid voor sites van derden

Le Jardin Du Dragon Vert is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die via een link vanaf de website van Le Jardin Du Dragon Vert toegankelijk zijn. De standpunten en meningen op deze websites kunnen in geen geval worden beschouwd als de standpunten en meningen van Le Jardin Du Dragon Vert. Le Jardin Du Dragon Vert staat niet in voor de kwaliteit en de volledigheid van de informatie op andere websites die via een link vanaf de website van Le Jardin Du Dragon Vert toegankelijk zijn.

Gebruik van documenten en sjablonen

Le Jardin Du Dragon Vert kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de documenten, sjablonen of programma's die op haar website beschikbaar zijn. De bezoeker is verantwoordelijk voor de keuze van documenten, sjablonen en de geschiktheid van het sjabloon of de informatie voor zijn of haar doeleinden of voor het feitelijke gebruik dat de bezoeker ervan maakt.

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van deze disclaimer worden volledig beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik zijn bevoegd in geval van een geschil. Indien één van de algemene verkoopsvoorwaarden onwettig, nietig of onverbindend zou blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden volledig geldig en verbindend.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.